Kurzy na míru

České kalibrační sdružení, tak jak vyplývá z jeho poslání, věnuje primárně své úsilí šíření odborných znalostí v oblasti kalibrací a celé oblasti měření a zkoušení, a to jak formou kurzů a seminářů, tak i formou odborných konferencí či jiných odborných aktivit. Kurzy a semináře, které Vám nabízíme, jsou určeny pro pracovníky metrologie nejen v oblasti průmyslové metrologie, ale i dalším zájemcům o metrologické informace či kvalifikaci. Také jsou určeny pro vzdělávání kalibračních a zkušebních techniků i pracovníků technické kontrolory.

Oblastí naší hlavní specializace jsou kalibrace, a to jak z pohledu zákazníka, tak z laboratoře a zkušebny. Zvlášť podrobně se zabýváme všemi souvislostmi s požadavky na laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, jak jsou popsány v technické části v kap 5 této normy

Absolvování kurzů a seminářů by mělo současným i novým metrologům či technikům, výrazným způsobem napomoci lépe porozumět a zvládnout jejich povinnosti a aplikovat metrologický systém efektivněji. Pro výkon mnoha funkcí je absolvování kurzů výhodné naplnění požadavků kap.5.2 normy 17025 a může být podkladem pro návazné certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost.

Kurzy pro oblasti Nejistoty měření a výpočet praktických příkladů, metrologie teploty, metrologie tlaku, z oblasti metrologie délkových veličin a pro oblast elektrických veličin pořádá ČKS opakovaně

České kalibrační sdružení je připraveno aktivně reagovat na změny požadavků na vzdělávání formou aktualizace stávajících či přípravou kurzů nových.

České kalibrační sdružení pořádá konference, odborné semináře nejen podle vlastního plánu, ale může nabídnout i speciální Kurzy na míru podle potřeb a zaměření organizace

České kalibrační sdružení nabízí možnost uspořádání specializované přípravy pracovníků v oborech souvisících s metrologií nebo zkoušením podle potřeb a požadavků podniku. Tyto kurzy mohou být výhodné především pro větší podniky/ firmy, v soustavě stálého zlepšování, i v etapě přípravy ke zlepšení práce nebo i akreditaci svých kalibračních nebo zkušebních laboratoří a potřebují vyškolit několik pracovníků. Školení může být zaměřeno především k otázkám, které jsou pro daný podnik/firmu/správní úřad/instituci specifické. Na požadavek podniku/firmy/ale i správního úřadu či instituce se specifikací jeho potřeb zváží ČKS své možnosti a nabídne program výuky, její časový rozsah i cenu.

termín: podle dohody

místo: třeba u Vás

Téma: podle dohody, hlavně v návaznosti na metrologii a hlavně na normu 17025:

Na závěr kurzů a seminářů obdrží posluchači potvrzení o účasti, které bude sloužit jejich zaměstnavateli jako doklad o kvalifikaci.

Je možné domluvit i kurzy ukončené zkouškou před zkušební komisí.

Korespondenční kurzy metrologie elektrických veličin – trvalá nabídka

Termín: kdykoliv

Jak dlouho: dle osobního plánu účastníka kurzu

Jak: podle individuálního plánu s využitím skript elektro ČKS

České kalibrační sdružení nabízí možnost uspořádání specializované přípravy pracovníků pracujících v oborech souvisících s metrologií nebo zkoušením elektrických veličin podle potřeb a požadavků podniku. ČKS má pro tuto oblast zpracována velmi obsáhlá skripta, zpracovaná velkou skupinou odborníků v rámci státního úkolu programu rozvoje metrologie

Kurzy jsou udělány vždy na míru výběrem částí textů skript podle potřeb účastníka. Účastník si vybere konsultanty a jednotlivé etapy jsou ukončeny dohodnutým způsobem obvykle formou testu a osvědčení.

Kurzy se obvykle člení do dvou skupin z nichž první je pro zadavatele a uživatele kalibrací, druhá pro pracovníky laboratoří

Kurzy na míru - podrobné informace - ke stažení

České kalibrační sdružení, z.s., spolek. V obchodním rejstříku zapsán pod spisovou značkou L 7031, Krajský soud v Brně.

Sídlo: Elišky Krásnohorské 996/24B, 618 00 Brno. Číslo účtu: 2402116742/2010, IČO: 60575719

Všechna práva vyhrazena © 2024