Činnost ČKS

Kdo jsme

České kalibrační sdružení je zájmovým sdružením všech zájemců o metrologii.

Jeho cílem je šíření odborných znalostí a dát možnosti dalšího vzdělávání všem zájemcům o správné měření, podnikovým metrologům, manažerům kvality, pracovníkům kalibračních laboratoří i autorizovaných metrologických středisek.

Hlavním cílem sdružení je dvakrát ročně, na jaře a na podzim na odborných konferencích informovat zájemce o problematiku měření, podnikové metrology, pracovníky kalibračních laboratoří a všechny další zájemce o novinkách a nových požadavcích vyplývajících z právních a technických předpisů v referátech, které přednášejí vedoucí pracovníci UNMZ, ČMI a ČIA a umožnit pracovníkům z praxe i osobní a neformální setkání s těmito pracovníky.

Program konferencí je vždy doplněn referáty se zaměřením na problematiku metrologie pro rozšiřování přehledu a informací pro pracovníky, kteří se s měřením setkávají. Na konference jsou zváni hosté ze zahraničí a cílem jejich vystoupení je „porovnávání“ úrovně zajišťování metrologie v jednotlivých oblastech v ČR a zahraničí.

ČKS pořádá podle potřeby a podle zájmu metrologů z praxe i další odborné semináře zaměřené na jednotlivá odvětví či obory měření. Tyto semináře bývají doprovázeny výstavkami a prezentací firem vyrábějících a dodávajících metrologický hardware a software a v případech, kdy je to možné, praktickými ukázkami kalibrací.

Sdružení je členem Evropské organizace kalibračních laboratoří Eurocal a má uzavřenu dohodu o spolupráci s Kalibračním sdružením SR v Bratislavě pro koordinaci činnosti, výměnu zkušeností a společné pořádání akcí v oblasti metrologie.

V rámci Sdružení působí sekce pro tachografy – jejími členy jsou převážně autorizovaná metrologická střediska pro ověřování tachografů, autorizovaných prodejců tachografů a dalších subjektů zabývajících se problematikou autodopravy. Rozsahem své činnosti však tato sekce poskytuje informace nejen k problematice ověřování tachografů, ale např. k bezpečnosti dopravy obecně. V této sekci působí rovněž lektoři se znalostí problematiky silniční dopravy v EU.

České kalibrační sdružení nabízí subjektům se zaměřením na metrologii
 • Členství ve sdružení na základě stanov Českého kalibračního sdružení se všemi právy a povinnostmi člena ČKS.
 • Zahrnutí do adresáře k zasílání pozvánek na pořádané akce obecně nebo v určitém oboru.
 • Zahrnutí do adresáře vystavovatelů svých produktů na akcích ČKS.
 • Zařazení reklamy do sborníku přednášek z konference nebo semináře.

Stanovy ČKS

Stanovy ČKS ke stažení

Přihláška k členství

Přihláška ke stažení

Technické komise ČKS

 • Délka

  H. Svobodová & D. Zindler
 • Elektro (DC / stejnosměrné a nf obory)

  K. Hyánek ml. & Ing. M. Netopil & Ing. J. Horská, PhD.
 • Hmotnost

  Ing. I. Kíž & Mgr. V. Prošek & Ing. D. Šastný
 • Lékařské veličiny

  Ing. R. Ševčík
 • Nejistoty

  Ing. J. Kazda & Ing. R. Honig
 • Obecné otázky metrologie

  Doc. Ing. J. Horský, CSc.
 • Průtok

  Ing. V. Šmarda & Ing. J. Kazda
 • Teplota a vlhkost

  Ing. P. Trávníček & M. Beneš
 • Tlak

  Ing. Z. Faltus & P. Moravec

EUROCAL

Čtyři roky nepřetržitého úsilí o založení mezinárodního sdružení kalibračních laboratoří v Evropě, započatého společným vystoupením ČKS a KZSR na konferenci RMO 2008 v Cavtatu a následně pokračujícího řadou dvoustranných i vícestranných jednání na rozličných konferencích a dalších setkáních, kde byli přítomni zástupci kalibračních laboratoří a metrologických organizací, byly úspěšně završeny 23. října 2012, když předsedové Českého kalibračního sdružení (ČKS) Jiří Kazda, Německého kalibračního sdružení (DKD) Peter Ulbig a Kalibračního združenia SR (KZSR) František Drozda oficiálně podepsali dohodu o založení Evropského kalibračního sdružení (dále jen EUROCAL).

EUROCAL si klade za cíl stát se fórem pro koordinaci a harmonizaci spolupráce mezi sdruženími kalibračních laboratoří, především (ale ne výhradně) ze zemí EU. EUROCAL je profesním zájmovým sdružením s hlavním zaměřením na výměnu informací a znalostí mezi národními sdruženími v oblasti kalibrace. Jeho cíle vychází z existujících požadavků na lepší zastoupení kalibračních laboratoří vůči orgánům metrologie nebo akreditace. Obdobně očekává, že i harmonizace lokálních kalibračních postupů zlepší konkurenční postavení kalibračních laboratoří v mezinárodním měřítku. Věříme, že EUROCAL nabídne východisko k řešení těchto a dalších problémů.

Členství v EUROCAL je zdarma a je otevřeno pro všechna národní či regionální sdružení, skupiny, klubu nebo jakékoliv další formy organizací kalibrační laboratoří v rámci Evropy. Vzhledem k zájmu i o individuální členství byla též ustavena technická komise pro individuální členy (TC-IM), která bude koordinovat jejich aktivity a zastupovat je na jednáních orgánů EUROCAL.

Kopie zakládající dohody, jakož i přístupové formuláře EUROCAL, další dokumenty a kontaktní informace jsou k dispozici na Eurocal.eu. Zde lze najít i podrobnější popis procesu, vedoucího k založení EUROCAL.

České kalibrační sdružení, z.s., spolek. V obchodním rejstříku zapsán pod spisovou značkou L 7031, Krajský soud v Brně.

Sídlo: Elišky Krásnohorské 996/24B, 618 00 Brno. Číslo účtu: 2402116742/2010, IČO: 60575719

Všechna práva vyhrazena © 2024